Jake Gordon

Data Manager

Office: 
130 Science Drive, Room 137, Duke Box 90338, Durham, NC 27708
Campus Box: 
Duke Box 90338, Durham, NC 27708-4129
Phone: 
+1 919 660 7306