Jake Gordon

Database Analyst I

Office: 
130 Science Drive, Room 137, Duke Box 90338, Durham, NC 27708
Campus Box: 
Duke Box 90338, Durham, NC 27708-4129
Phone: 
(919) 660-7306